具有魔性的一首歌~

歌詞:
下晡 一个人踮厝內
ē-poo, tsi̍t ê lâng tiàm tshù-lāi
西北雨 沃澹窗外的衫
sai-pak-hōo, ak-tâm thang-guā ê sann
外口的人 猶未轉來
guā-kháu ê lâng iah-buē tńg--lâi
戇戇咧等 戇戇攑一支雨傘
gōng-gōng--leh tán, gōng-gōng gia̍h tsi̍t ki hōo-suànn

為你 幾若擺睏袂去
uī lí, kuí-nā pái khùn bē khì
全世界 揣袂著你的形影
tsuân-sè-kài, tshuē bē tio̍h lí ê hîng-iánn
凡勢 會當共你放捒
huān-sè, ē-tàng kā lí pàng-sak
氣身惱命 我哪會攏無要無緊
khì-sin-lóo-miā, guá ná-ē lóng bô-iàu-bô-kín

踮遮規暝 看電火閃爍
tiàm tsia kui-mê, khuànn tiān-hué siám-sih
我踮遮等待 拍無去的人
guá tiàm tsia tán-thāi, phah-bô--khì ê lâng
聽厝內的聲 聲聲佇咧吼
thiann tshù-lāi ê siann, siann-siann tī-leh háu
我踅來踅去 思念火燒房間
guá se̍h-lâi-se̍h-khì, su-liām hué sio pâng-king

袂開的花 無欲轉來的人
buē khui ê hue, bô beh tńg--lâi ê lâng
美麗的你啊 想著你彼當時 攑懸你的旗仔
bí-lē ê lí--ah, siūnn tio̍h lí hit-tong-sî, gia̍h kuân lí ê kî-á
路邊的話 滿街路雨紛飛
lōo-pinn ê uē, muá ke-lōo hōo hun-hui
時代的變卦 孤單的我一个人 問天也毋捌
sî-tāi ê piàn-kuà, koo-tuann ê guá tsi̍t ê lâng, mn̄g thinn iā m̄-bat

手內啥物攏無 只賰我欲予你的愛
tshiú lāi siánn-mih lóng bô, tsí tshun guá beh hōo lí ê ài
有血有肉的人 煞下落不明
ū hueh ū bah ê lâng, suah hē-lo̍h-put-bîng

共你的 記持啊 囥佇我的心內
kā lí ê kì-tî--ah, khǹg tī guá ê sim-lāi
騎你的 白馬啊 行你欲行的路
khiâ lí ê pe̍h-bé--ah, kiânn lí beh kiânn ê lōo
風吹來 花落塗 點一欉香祈求
hong tshue lâi, hue lo̍h-thôo, tiám tsi̍t tsâng hiunn kî-kiû
(南無觀世音菩薩)
(lâm-bû-kuan-sè-im-phôo-sat)

若準講你 算著這齣悲劇
nā-tsún kóng lí, sǹg tio̍h tsit tshut pi-kio̍k
你敢會看顧 紲落來伊頭前 彼逝歹行的路
lí kám ē khuànn-kòo, suà--lo̍h-lâi i thâu-tsîng, hit tsuā pháinn kiânn ê lōo
夢中的我 看你沓沓仔行
bāng-tiong ê guá, khuànn lí ta̍uh-ta̍uh-á kiânn
牽你的亡魂 有一工咱做伙 轉去彼个所在
khan lí ê bông-hûn, ū tsi̍t kang lán tsò-hué, tńg-khì hit ê sóo-tsāi

我 蔫去的愛(規路攏是)
guá, lian-khì ê ài(kui-lōo lóng sī)
佮你 恬去的心(你)
kah lí, tiām--khì ê sim(lí)
佇這烏暗時代(佇這烏暗時代)
tī tse oo-àm sî-tāi(tī tse oo-àm sî-tāi)
是有緣無份(想欲講出)
sī ū-iân bô-hūn(siūnn beh kóng-tshut)

寫袂了的批(的)
siá bē liáu ê phue(ê)
佮講袂煞的話(奈何)
kah kóng bē suah ê uē(nāi-hô)
(亻因) 開袂完的銃(開袂完的銃)
in khui bē uân ê tshìng(khui bē uân ê tshìng)
看人去樓空(火烌猶在)
khuànn lâng-khì lâu-khang(hué-hu iû-tsāi)

雨 微微仔落
hōo, bî-bî-á lo̍h
天 微微仔光
thinn, bî-bî-á kng
看你 微微仔笑
khuànn lí, bî-bî-á tshiò
後世人再會
āu-sì-lâng tsài-huē

 

一直想寫這首歌卻到現在才發,歌詞太長了,消化不容易,趁二二八的日子跟大家再聽一遍。

首先聽到的感覺是清晰,雖然是樂團,但人聲很清晰,樂器搶耳不搶戲。

歌詞是有點難,看了字後再聽就能好好享受,歌曲的節奏慢而不散,歌者的聲線則輕而不軟,一切都為這首歌營造出寬裕而縝密的網,聽者以為自己隨便聽聽,卻不知一步步陷入情緒。

歌者的語氣聽似漫不經心,歌詞的密度也不高,可貴的是歌詞的每個字都踩在恰好的位置,讓我們覺得他在說話,不只在說話,還在呢喃、在呼告、在嬉笑怒罵。

但和說比起來,歌者唱的部分更多,每個音符都清晰敲響,音階跨度不大又頻繁上下,如果在地震儀上,應該就是小幅度的劇烈震盪,音符自己就是節奏,主導歌曲的脈絡。

歌詞的妙置、曲調脈絡和歌者的語氣,讓聽者不會錯認歌曲的氣氛。

乍聽之下漫不經心的語氣,其實是打擊後的恍惚,一字一句的呼喚,愈來愈硬、愈來愈急,遊走在情緒邊緣,到橋段終於釋放。

最後是讓壓力釋放的過程,也是療癒身心最必要的部份。我們不能只有醞釀和忍耐,還要把情緒紓解出來。

講講歌詞的內容,是一個未亡人的心聲,也是從失望、絕望到再許願的重生,從具象到抽象又到具象,現實、過去與未來交錯的意識,給聽者很多獨處的餘裕。

背負諸多工作、人際和生活瑣事的我們,或許只有在這逢魔之境,才能面對自己。

 

arrow
arrow

    小女子 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()